Monty Python and the Holy Grail

Monty Python and the Holy Grail

Monty Python and the Holy Grail

خلاصه داستان

مقدار قابل توجهی از دست مایه ی شوخی ها از ژانر رمانس های قرون وسطایی می آید. میان پرده های نقاشی متحرک گیلیام هم متکی به نقاشی و خوش نویسی قرون وسطایی است. میان پرده های نقاشی متحرک گیلیام هم متکی به نقاشی و خوش نویسی قرون وسطایی است

Likes(1)Dislikes(0)

برای دیدن لینکهای دانلود ، موبایل خود را بچرخانید . دقت کنید گزینه اسکرین روتیشن یا چرخش صفحه در دستگاه شما روشن باشدbist


فیلم های پیشنهادی

0 comments

  • Hello, guest

Tags:

pasargad